Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Tarnowie

Wyznanie Wiary

         Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

 

         Wierzymy, że całe Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym (przekazem Bożej woli). Pismo Święte jest podstawą i normą formułowania doktryny i etyki. Chrystus ustanowił Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską. Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Sakrament Komunii Świętej udzielany jest wszystkim, zgodnie z nakazem Chrystusa, pod obiema postaciami – chleba i wina.

Wyłącznie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu należna jest wszelka cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów ludzkich rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa. Spowiedź powszechna i zwiastowanie Bożej Łaski wszystkim pokutującym uznawane są za wyraz woli Bożej. Człowiek zbawiany „jest darmo z łaski przez wiarę” i podlega działaniu Bożej Łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej. Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia, gdyż „Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (List Apostoła Pawła do Rzymian 8,16).

Wierzący, który doświadczył „usprawiedliwienia z łaski przez wiarę”, wkraczając na drogę duchowego wzrostu, powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku uświęceniu życia swojego i innych. Nie ma osobistego uświęcenia bez uświęcenia społecznego.

 

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu"

List Apostoła Pawła do Rzymian 10, 9-10

 

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl