Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Tarnowie

         Wszelkie błogosławieństwa, jakimi Bóg obdarzył człowieka, pochodzą jedynie z Jego łaski, obfitości i upodobania. Pochodzą one z Jego darmo danej, zupełnie niezasłużonej przez człowieka przychylności. (…)

Czym grzeszny człowiek zadośćuczyni za choćby najmniejszy ze swych grzechów? Swymi własnymi uczynkami? Nie. Gdyby one były nawet święte i niezliczone, to przecież i tak nie są jego własnością, a Boga. (…)

Jeśli więc grzeszny człowiek znajdzie upodobanie u Boga, jest to łaska za łaską (charis anti charis). Jeśli Bóg nadal daje gwarancję udzielania nam nowych błogosławieństw – a nawet zbawienia, które jest największym ze wszystkich błogosławieństw – czy możemy na to powiedzieć coś innego niż: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I w istocie jest on niewysłowiony. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł dla naszego zbawienia. ...Łaską więc zbawieni jesteście przez wiarę. Łaska jest źródłem, a wiara warunkiem zbawienia. (…)

Wiara chrześcijańska jest niezachwiana ufnością, którą człowiek ma w Bogu. Jest to przekonanie, że przez zasługi Chrystusa twoje grzechy są przebaczone, a ty na nowo pojednany tak, ze Bóg ma w tobie swoje upodobanie. (…)

Czym jest zbawienie z wiary?
1. Otóż, po pierwsze: niezależnie co rozumiemy przez zbawienie, jest ono dostępne dla człowieka. Jest osiągalne, a nawet rzeczywiście osiągnięte przez tych, którzy mają udział w wierze. (…)
2. Jesteście zbawieni od grzechu. (…)
3. Przede wszystkim od winy za wszystkie grzechy już popełnione. (…)
4. Zostawszy wybawieni od winy, zostali uwolnieni od strachu. Zaiste nie od strachu syna za wykroczenie, ale od wszelkiego służalczego strachu, który drży przed karą, od strachu przed gniewem Bożym, którego już więcej nie uważają za srogiego Pana, ale za Ojca przebaczającego karę. (…)
6. Ten, kto przez wiarę z Boga się narodził, nie grzeszy. (…)
7. Tym jest więc zbawienie przez wiarę nawet w teraźniejszym świecie: zarówno wybawieniem od grzechu, ja i konsekwencji, jakie grzech niesie. Te dwa ostatnie pojęcia są często wyrażane przez usprawiedliwienie. (…)

Najczęściej spotykane zarzuty w stosunku do nauki o zbawieniu z wiary:
Zasadniczym zarzutem jest to, że zwiastowanie zbawienia czy usprawiedliwienia z wiary, jest zwiastowaniem przeciwko dążeniu do świętości i dobrym uczynkom. Na to można odpowiedzieć krótko: Tak w istocie byłoby, gdybyśmy twierdzili, jak to czynią niektórzy, że wiara jest rozdzielona od dobrych uczynków. My jednak głosimy wiarę, która realizuje i wypełnia wszelkie dobre uczynki i wszelką sprawiedliwość. (…)

(…) jeden jest Pan wszystkich, bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Go wzywają. Co? - Miłosierdzie dla wszystkich? Dla Zacheusza, jawnego grabieżcy? Dla Marii Magdaleny, pospolitej nierządnicy? Zdaje mi się, że słyszę jak ktoś mówi: Więc ja, nawet ja mogę mieć nadzieję na miłosierdzie! I ty również, nieszczęsny, któremu nic nie daje pociechy! Bóg nie odrzuci twojej modlitwy. Nie, być może powie On już następnej godziny: Ufaj, synu,odpuszczone są grzechy twoje.

Jan Wesley, Poucz mnie o tym, czego nie wiem, Warszawa 2001, s. 13-21

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl